תקנון שימוש בתוכנית " Rebrand Millionaire "/פלטפורמת "PLR Cashier"


כללי:

 1. תוכנית Rebrand Millionaire (להלן: "התוכנית") הינה תוכנית המציעה מגוון שירותים
  (להלן: "השירותים") ללקוחותיו והינה בבעלות בלעדית של "אונליין ג'וני" (להלן "החברה").
  השימוש המוצע בזאת לבאי התוכנית הנו בכפוף להסכמה לתקנון זה, על כלל סעיפיו.
 2. בכל מקום בו תקנון זה ינוסח בלשון זכר, תהא הכוונה לשני המינים.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה ולבצע בו שינויים מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. משתמשי התוכנית (להלן: "המשתמש") רשאים לעשות בה שימוש והכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף לכל דין.

  השירותים:
 5. החברה תספק למשתמש שירותים בכפוף לזמינותם בתוכנית ובכפוף לכל שיקול דעת בלעדי של החברה
 6. השירותים יכללו בין היתר, אך לא רק, שיעורים מקוונים (להלן: "קורס"), עזרים לשיווק, שירותי עזר לעסקים, תבנית להקמת חנות שופיפיי וכן שירותים ומוצרים נוספים והכל בהתאם לזמינות השירותים ובכפוף להוראות כל דין.
 7. גישה של המשתמש אל תכני התוכנית תהא באמצעות אזור אישי (להלן: "האזור האישי") הטעון כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית. החברה דורשת שלא להעביר פרטים אלה לידי צד ג' ובכל מקרה של כניסה בלתי מזוהה, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בנזקים אי אלו שיגרמו למשתמש כתוצאה מכך שמסר פרטיו לידי צד ג'
 8. המשתמש מבין כי הגישה לשירותים כרוכה בתשלום חד פעמי וכן כי הגישה לחלק מהשירותים כרוכה בתשלום חודשי ו/או תשלום עמלות (להלן: "התמורה") והכל כפי שייקבע מעת לעת על ידי החברה ובכפוף לכל דין.
 9. בכל אחד מן השירותים המוצעים וכלולים בתמורה ששולמה על ידי המשתמש לחברה, יסומנו תנאי שימוש פרטניים תחת הכותרות "מותר" ו-"אסור", המגלמים את הזכויות והחובות של המשתמש כלפיי החברה. משתמש אשר יפר את חובותיו כלפיי החברה, יראו בו כמי שהפר תקנון זה.
 10. למשתמש תהא הזכות המלאה למכור את השירותים אשר ניתנו לו לאנשים נוספים, זולת אם נאמר מפורשות אחרת על ידי החברה.

  תנאי שימוש כלליים:
 11. המשתמש מבין כי ברגע שבו נכנס לראשונה אל האזור האישי שלו, נחשפים בפניו מאות תכנים לשימוש אשר ניתן בנקל להורידם מהמרשתת לכונן קשיח ולשמרם שם, ולכן לא יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן – ביטול עסקה, על כל המשתמע מכך ולמשתמש לא תהא שום טענה ו/או דרישה כלפי החברה לביטול העסקה.
 12. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא בעל הכלים והידע הנדרש על מנת לתפעל את האזור האישי שלו וככל שאין בידו הידע ו/או הכלים לכך, עליו – ועליו בלבד – האחריות ללמוד אותם. החברה תעמיד לרשות המשתמש גישה לקבוצת הלקוחות שלה, אשר במסגרתה, יוכלו המשתמשים לערוך סיעור מוחות ולסייע האחד לשני.
 13. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מעל גיל 18 (לגבי משתמשים מתחת לגיל 18 – ראה סע' 14 לתקנון זה), כי הוא כשיר ובעל שליטה על החלטותיו וכי אין ולא תהיינה לו שום טענות ו/או דרישות מהחברה בהתאם להחלטתו לבוא עם החברה בפעילות, בין שבתמורה ובין שאינו בתמורה
 14. משתמש אשר הנו מתחת לגיל 18 , יהא חייב באישור אפוטרופוס מאומת על ידי החברה הכולל צילום ת.ז, ספח ושיחת טלפון לאימות נתונים
 15. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר התקשרות בינה ובין משתמש, בין שמפאת גיל צעיר ובין שמפאת כל סיבה אחרת, ובכפוף להוראות כל דין.
 16. המשתמש מתחייב בזאת לשמור על סודיות, לרבות שיטות העבודה של החברה, מוצריה ושירותיה, זולת אם נאמר אחרת מפורשות על ידי מי ממורשי החברה.
 17. החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש, בין שממוני ובין שכל נזק אחר, בגין שימוש במידע ו/או בשירותים ו/או שימוש על ידי צד ג', בין אם נגרמו על ידי המשתמש, בין אם נגרמו בידי צד ג' ובין אם נגרמו בידי גורם אחר ו/או תקלה.
 18. המשתמש מבין כי פרטיו יאוכסנו בשרתי החברה וכי יכול וייחשפו לנתונים אלה נותני שירות לחברה, לרבות אך לא רק, אנשי סיסטם, טכנאי מחשבים ו/או כל אדם אחר העובד בחברה ו/או נותן לה שירותים חיצוניים ולא תהא למשתמש שום טענה ביחס להפרת פרטיות כזו או אחרת.
 19. המשתמש מבין כי לא חלה עליו החובה להעביר לידי החברה את פרטיו האישיים, לרבות אמצעי תשלום, שם מלא וכל היוצא בכך, ואולם הוא מבין כי בהיעדר מסירת פרטים אישיים אלה, לא יבוא בהתקשרות עם החברה
 20. החברה תהא רשאית לשמור את פרטי המשתמשים במאגר החברה לצורך ניתוח סטטיסטי וכן לצורך פניות שיווקיות ו/או פניות לעדכונים מטעם החברה בנוגע לשירותים ו/או כל פנייה מטעם החברה אל המשתמש, יחיד או בקבוצה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

  התחייבות המשתמש:
 21. המשתמש מתחייב שלא להציג עצמו כמי שפועל מטעם החברה. על המשתמש חלה החובה להזדהות בשמו ובפרטיו ולא בשם ופרטי החברה ו/או בכל סימן מזהה של החברה. כמו כן, חל איסור על המשתמש לשווק את מוצרי החברה תחת פרופילים בדויים.
 22. המשתמש מתחייב לשווק את מוצרי החברה במחיר הוגן ובתחרות הוגנת מול יתר . המשתמשים והכל, בכפוף לתנאי הזיכיון כפי שנמסרו בעת רכישת הזיכיון.

  קניין רוחני:
 23. כל המידע ו/או השירותים ו/או התכנים בתוכנית, לרבות תקנון זה, הנו בבעלות בלעדית של החברה ובכפוף לתנאי הזיכיון.
 24. השימוש בתוכנית זו, בשירותיה ומוצריה, לרבות מכירתם לגורמים נוספים בכפוף לתקנון, הנו בכפוף להוראות הדין ושמירה על הקניין הרוחני של החברה באשר למוצריה – בין אלה שפיתחה בעצמה ובין אלה שרכשה את רישיונה, וייראו בכל מוצר ו/או שירות ו/או עיצוב ו/או כתב בתוכנית, על כלל דפיו, רכוש החברה.
 25. המשתמש מבין כי הפרה של הקניין הרוחני של החברה ייצור בהכרח נזק ממוני לחברה, וכן כי בכפוף להתקשרותו עם החברה, בכפוף לכל הוראותיה, יהא חב לה סכום פיצוי מוסכם מראש בסך 100,000 ₪ ללא הוכחת הנזק האמור.
 26. למרות האמור דלעיל, למשתמש תהא הזכות למכור ו/או לשווק ו/או להעביר שירותים ומוצרים של החברה, לכל מי שיחפוץ, ככל ועשה זאת בהתאם לתנאי הזיכיון ויגברו תנאי הזיכיון על תנאי שימוש אלה.

  ביטול התקשרות:
 27. החברה תהא רשאית לחסום שימוש של משתמש בתוכנית, במידה והמשתמש השתמש בתוכנית בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או מכל סיבה סבירה אחרת ובלבד שנתנה למשתמש התראה מפורשת לחדול מהתנהגותו.
 28. למרות האמור בסע' 26 דלעיל, החברה תהא רשאית לחסום את המשתמש לאלתר במידה והפר את חוקי מדינת ישראל ו/או במידה ועשה שימוש אשר מצריך חסימה לאלתר, לרבות אך לא רק, העמדה של צד שלישי בפני סכנה של ממש ו/או הפרת הוראות חוק באשר לפרטיותו של צד ג' ו/או הפרת חובה חקוקה כלפי כל מען דהוא.
 29. בנוסף לאמור לעיל, החברה תהא רשאית לחסום גישה של כל משתמש, במידה ופעל נגדה במפגיע וזאת, לרבות – אך לא רק – פגע בשמה הטוב ו/או הזיק במפגיע לנכסיה.
 30. למען הסר ספק, יובהר כי הפסקת התקשרות, בין שנעשתה בחסימה על ידי החברה ובין שנעשתה מטעם המשתמש, אין בה בכדי לגרוע מזכותה של החברה לתמורה מטעם המשתמש והוא יהא חב כלפיה את כל החובות שהתחייב כלפיה בהתקשרותו עמה טרם מועד סיום ההתקשרות.

  גביית תשלום נוסף:
 31. החברה תהא רשאית להחליט, כי היא גובה תמורה על שירותים שלגביהם לא נגבית תמורה, ובלבד שתודיע על כך פרק זמן של 45 ימים מראש למשתמשים רשומים קודם לתחילת הגביה.
 32. בכל מקרה הנוגע לסע' 31 דלעיל, הרי שהחברה לא תהא רשאית לגבות תשלום, בעבור רישיונות או מוצרים שניתנו בחינם בעבר וזאת, לרבות קורסים דיגיטליים ורישיונות זכיינות על מוצרים שונים. החברה תהא רשאית לגבות תשלום בעבור שירותים (ושירותים בלבד), לרבות בניית אתר ללקוח ו/או פרסום בעבור הלקוח וכיוצא באלה וזאת, בקטגוריית VIP . תחולתם של תשלומים אלה, תהא לפחות 45 ימים מיום ההודעה האמורה דלעיל אך בכל מקרה, לא ייגבה תשלום בגין שירותים שניתנו ללא תשלום קודם לכן ו/או שירותים שהובטחו בחינם, כל עוד תוקפם לפי התחייבות החברה.

  שונות:
 33. המשתמש לא יבצע שינוי במוצרים אותם הוא משווק לגורמים חיצוניים, ללא ידיעת החברה. ככל שיעשה כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לו בעקבות כך ולצד זאת, מבלי לגרוע בכלליות האמור, תהא החברה רשאית לפיצוי בגין כל נזק שייגרם לה מכוח שינויים אלה. האמור בסעיף זה הינו בכפוף לתנאי הזיכיון. מובהר בזאת, כי מוצר שאינו ברישיון Privet Label , לא ניתן לשנות ולערוך אותו.
 34. המשתמש מתחייב לתחרות הוגנת ולהימנעות ממחירים "שוברי שוק". יובהר כבר עתה, כי משתמש אשר מעוניין ליצור "מבצע" כל שהוא בשיווק מוצרי החברה, יהא חייב באישור החברה למבצעים אי אלו, ויהא כפוף לכל תנאי שהחברה תציב בפניו, לרבות, אך לא רק: תקופת מבצע, מחיר המבצע, התניות המבצע, כמות מוגבלת לשיווק המבצע וכל תנאי אחר. האמור בסעיף זה הינו בכפוף לתנאי הזיכיון.
 35. בנוסף לאמור בסעיף הקודם, החברה תהא רשאית להודיע על קיומו של המבצע של המשתמש לכל יתר המשתמשים ולמשתמש לא תהא טענה של הפרת סודיות עסקית מכל סוג שהוא.

  תניית שיפוט אקסקלוסיבית:
 36. ככל ותתגלע מחלוקת בין המשתמש ובין החברה, הרי דין מחלוקת זו להידון בכל בית משפט בישראל הנמצא בעיר (ולא במחוז) באר שבע או צפונית לה. המשתמש מוותר בזאת על כל זכות, מכח כל דין, להתדיין במחלוקת בינו ובין החברה בבית משפט במחוז אחר מכל סיבה שהיא ובכל מקום בו נאמר אחרת, המשתמש מבין כי תניית השיפוט הנה אקסקלוסיבית ובלתי הדירה.

  ©כל הזכויות על תוכן תקנון השימוש שמורות למשרד עורכי דין כהן ושות' ולעורך הדין אהב כהן בפרט.