מדיניות ביטולי עסקאות – "ג'ון אלגורט"

1. מבוא

1.1. ביטול עסקאות הנוגעות לשירותים, תכנים וכל דבר אחר המוצעים לרכישה באתר הינו כפוף למדיניות ביטולי העסקאות המפורטת במסמך זה ובכפוף לכל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ככל וחל. ביצוע רכישה באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים כאמור.
1.2. יובהר כבר עתה כי ככל ורכישה באמצעות האתר תיעשה עבור שימוש עסקי ו/או על ידי עוסק/חברה בע"מ/כל צורת התאגדות
שאינה אדם פרטי, הרי שחוק הגנת הצרכן לרבות סעיפים הנוגעים לתנאי ביטול עסקה אינו יחול על רכישה כאמור ולא יינתן כל החזר
כספי בכל מקרה של ביטול, אף אם טרם החל שירות כלשהו, והכל בכפוף להוראות הדין ומדיניות הביטולים המפורטת להלן.
1.3. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסת לשני המינים, ואין בה משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

2. ביטול עסקה ברכישת רישיון שימוש

2.1. באתר מוצעים למכירה רישיונות שימוש לתכנים מסוימים הזמינים לרכישה כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. יובהר כי על פי דין לא ניתן להחזיר ו/או לבטל רכישת רישיון שימוש. על כן הנך מתבקש לוודא, טרם רכישת רישיון השימוש, כי רכישה כאמור אכן תואמת את צרכיך לרבות, אך לא רק, בכל הקשור לסוג התוכן שהנך מעוניין בו.
2.2. על אף האמור לעיל, ככל ונפל פגם ברישיון השימוש באופן שאינו מאפשר לך להשתמש בתכנים שעבורם נרכש הרישיון, עליך להודיע למפעילה לכתובת הדוא"ל: [email protected] על פגם כאמור תוך שני (2) ימי עסקים ממועד רכישת רישיון השימוש והמפעילה תשיב לך כל כלל הסכומים ששולמו על ידך בעבור הרישיון, זאת בכפוף לבדיקת המפעילה את טענותיך בדבר פגם. ככל ולא מסרת למפעילה הודעה במועד האמור, יראו אותך כמי שאישר שלא קיים פגם כלשהו ברישיון השימוש ולא תהא זכאי עוד להחזר כספי.

3. ביטול עסקה לרכישת קורסים

3.1. באתר מוצעים למכירה קורסים אשר יאפשרו לך לקבל סיוע והדרכה אינטרנטיים ואישיים מטעם המפעילה.
3.2. ככל וטרם התחיל קורס פרונטלי בלבד וככל וטרם קיבלת גישה למוצרים או השירותים השונים באתר, הנך זכאי לבטל את העסקה באמצעות הודעה למפעילה לכתובת הדוא"ל: [email protected] בתוך ארבעה עשר (14) יום ממועד עשיית העסקה ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני (2) ימי עסקים לפני המועד שבו אמור הקורס הפרונטלי להתחיל/ לפני שקיבלת גישה בפועל למוצר/שירות באתר .
3.3. עם קבלת הודעה על ביטול עסקה כאמור ובכפוף לעמידה במועדים שלעיל המפעילה תחזיר לך את כספך בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
3.4. יובהר למען הסר ספק כי לא תהיה זכאי להחזר כספי במידה ומסרת הודעת ביטול לאחר המועדים הקבועים בסעיף 3.2 לעיל; וכי תנאי הביטול המפורטים לעיל אינם יחולו על רכישת קורסים/שירותים/רשיונות/מוצרים דיגיטליים שונים לצורך עסקי כמפורט בסעיף 1.2 למדיניות זו.

אני מאשר כי קראתי את מדיניות הביטולים המופיעה במסמך זה; כי ניתנה לי הזדמנות לעיין במדיניות הביטולים ולשאול שאלות לגביה טרם רכישתי; וכי הבנתי היטב את זכויותיי בכל הנוגע לביטול עסקאות שאבצע באמצעות האתר.

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אסף כהן צידון